MaroWays Menu
Kontakt
MaroWays close menu

Menu

Splošni pogoji poslovanja

Pred prijavo na paketno potovanje oz. pred uporabo storitev MaroWays d.o.o. natančno preberite te splošne pogoje poslovanja. MaroWays d.o.o. priporoča, da se preko naše spletne strani dodatno seznanite z načrtom poti izbranega paketnega potovanja in načinom izvedbe tega.

 1. Splošne določbe

Ti splošni pogoji poslovanja in program posameznega, izbranega, potovanja ali izleta (v nadaljevanju program) so sestavni del pogodbe o paketnem potovanju med MaroWays d.o.o., z registriranim naslovom na Kraška ulica, 2 SI – 6210 Sežana (v nadaljevanju tudi organizator potovanja) in potnikom.

Kombinacija potovalnih storitev, za katere je sklenjena pogodba o paketnem potovanju, se šteje turistični paket (v nadaljevanju tudi paketno potovanje) v smislu Zakona o varovanju potrošnikov. Tako ste upravičeni do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete.

V primeru, da je posamezna točka v programu urejena drugače kot v teh splošnih pogojih poslovanja, veljajo določila programa. V kolikor se program, ki ga potnik prejme po elektronski pošti, razlikuje od programa, objavljenega na spletni strani organizatorja potovanja, veljajo določila programa, ki ga je potnik prejel po elektronski pošti.

 1. Prijava

Potnik se lahko prijavi na potovanja osebno v poslovalnici MaroWays d.o.o., preko spletne strani ali elektronske pošte. Na podlagi povpraševanja, pošlje MaroWays d.o.o. potniku program potovanja, splošne pogoje poslovanja, prijavnico in navodilo za plačilo. Pogodba o paketnem potovanju, vključno s temi splošnimi pogoji poslovanja in programom, je sklenjena, ko organizator prejme tako prijavo potnika na potovanje (osebno, po pošti ali po elektronski pošti) kot prijavnino na svoj transakcijski račun. Po prejemu prijave in prijavnine pošlje MaroWays d.o.o. potniku potrdilo o potovanju.

Po prejemu prijavnice in prijavnine organizator potovanja potniku jamči prosto mesto na izbranem potovanju, skladno z določbami teh splošnih pogojev poslovanja.

Potnik mora ob prijavi navesti pravilne podatke, ki so skladni s podatki v njegovih dokumentih. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, ki zaradi tega nastanejo.

Potnik sme, po pridobljenem soglasju tretje osebe ali tretjih oseb, na potovanje prijaviti tudi sopotnika ali sopotnike. Potnik organizatorju potovanja jamči, da je sopotnike, ki jih na potovanje prijavi, seznanil s temi splošnimi pogoji poslovanja.

V kolikor potnik pošlje prijavnico in plača prijavnino, ko so vsa mesta za izbrano potovanje zasedena, pogodba ni sklenjena. Organizator potovanja o tem potnika nemudoma obvesti in mu vrne znesek nakazane prijavnine.

 1. Cena paketnega potovanja in plačilni pogoji

Cene paketnih potovanj so določene s programom in veljajo od dneva objave programa. V ceni potovanja so vštete storitve, za katere je tako navedeno v programu potovanja. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v dvoposteljnih sobah. Cene so izražene v evrih in vsebujejo vračunan davek na dodano vrednost, morebitne pristojbine in takse (npr. turistična taksa in promocijska taksa). Potnika obvezuje cena, ki velja na dan sklenitve pogodbe o paketnem potovanju, razen če se naknadno spremeni skladno s sdnjimi določbami teh splošnih pogojev poslovanja.

Za dan plačila se šteje dan, ko MaroWays d.o.o. prejme nakazilo na transakcijski račun. Prijavnina se plača ob prijavi na potovanje, njena višina pa znaša 30 odstotkov cene paketnega potovanja, če ni drugače določeno v programu. Preostali del cene potovanja plača potnik najkasneje 30 dni pred potovanjem, če ni drugače določeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene potovanja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal potovanje. V tem primeru organizator potovanja nadalje postopa skladno z določbami 4. točke teh splošnih pogojev poslovanja.

V kolikor je med dnevom prijave in začetkom izbranega paketnega potovanja manj kot 30 dni, je potnik ob plačilu prijavnine dolžan plačati celotno ceno paketnega potovanja.

Potnik lahko prijavnino in preostali del cene paketnega potovanja plača:

 • z denarnim nakazilom na  transakcijski račun MaroWays d.o.o;
 • s kreditno/debetno kartico ali računom Paypal z uporabo spletne plačilne platforme PayPal (v tem primeru se plača dodatnih 4% na celoten znesek za plačila iz držav Evropskega Ekonomskega Prostora; 6% za preostali svet);
 • v poslovalnici z gotovino.

Številka in informacije o transakcijskem računu in PayPal računu, bodo potniku posredovane skupaj s programom potovanja, splošnimi pogoji poslovanja in prijavnico.

MaroWays d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen, skladno s spodnjim načinom izračuna, če je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute, sprememb cen prevoznikov, ki so posledica sprememb cene goriva ali do spremembe višine davkov, pristojbin ali drugih tarif do katerih so upravičene tretje osebe in te spremembe vplivajo na skupno ceno paketnega potovanja. O morebitni spremembi cene paketnega potovanja MaroWays d.o.o. potnika obvesti pisno najkasneje 20 dni pred odhodom.

V primeru sprememb cen prevoznikov in spremembe višine davkov, pristojbin ali drugih tarif do katerih so upravičene tretje osebe, se cena zviša za enak znesek, kot se je zvišala cena prevoza oz. višina davka, pristojbin in drugih tarif, od dne sklenitve pogodbe o organiziranju potovanja do odprave pisnega obvestila o spremembi cene paketnega potovanja.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže 8 odstotkov, lahko potnik odstopi od pogodbe skladno z določbo tretjega odstavka 6. točke teh splošnih pogojev poslovanja.

Če se zaradi sprememb v menjalnem tečaju valute, sprememb cen prevoznikov, ki so posledica sprememb cene goriva ali do spremembe višine davkov, pristojbin ali drugih tarif do katerih so upravičene tretje osebe, cena celotnega paketnega potovanja zmanjša v času od sklenitve pogodbe o organizaciji paketnega potovanja do trenutka odhoda, je potnik upravičen do izplačila presežka, ki ga je plačal. Ob izplačilu je organizator potovanja upravičen zadržati administrativne stroške, ki jih je z znižanjem cene dejansko imel.

 1. Pravica potnika odpovedati potovanje in zamenjava potnika

Potnik ima pravico kadarkoli pisno odstopiti od pogodbe o paketnem potovanju. V primeru odstopa od pogodbe, organizator potovanja potniku, v 14 dneh po odstopu, vrne znesek opravljenih plačil zmanjšan za odstopnino, kot je določena v nadaljevanju v odstotku cene celotnega paketnega potovanja, ki ne zajemaprijavnine :

 • če je odpoved podana 59 do 30 dni pred dnevom odhoda: 10 % celotnega zneska za kritje stroškov
 • če je odpoved podana 29 do 15 dni pred dnevom odhoda: 50 %
 • če je odpoved podana 14 do 7 dni pred dnevom odhoda: 75 %
 • če je odpoved podana 6 do 1 dan pred dnevom odhoda: 100 %

Če potnik paketnega potovanja pisno ne odpove pred pričetkom potovanja in ga tudi ne izkoristi, ni upravičen do povračila vplačila.

Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo prijavo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem pisno obvestiti organizatorja potovanja najpozneje v 7 dneh pred začetkom potovanja. V tem primeru mora potnik MaroWays d.o.o. povrniti vse stroške, ki so neposredno povezani s prenosom prijave. V kolikor so pogoji ponudnikov storitev, potrebnih za izvedbo potovanja (npr. letalskih prevoznikov), takšni, da ne omogočajo prenosa rezervacije, potnik nima v tem odstavku opisane pravice.

Potnik lahko od potovanja pisno odstopi tudi kadarkoli tekom potovanja. V tem primeru ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. Šteje se, da potnik odstopi od potovanja, (i) če tekom potovanja samovoljno, brez opravičljivega razloga in brez soglasja agencije prekine izbrani program, (ii) če ga prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni ali drugi) ne sprejme na prevoz zaradi varnostnih ali regulativnih razlogov, ki so na strani potnika ali (iii) če potnik po lastni volji in v soglasju z MaroWays d.o.o. svoje potovanje delno spremeni.

Potnik lahko odstopi od potovanja zaradi izrednih in neizogibnih okoliščin, ki bistveno vplivajo na izvedbo paketnega potovanja, ter o tem predloži ustrezne dokaze. V takem primeru je MaroWays d.o.o. upravičen zgolj do povračila vseh stroškov, ki jih je imel zaradi potnikove prijave in morebitne udeležbe na potovanju, ne pa do zneska odstopnine. V primeru, da pride do takega odstopa med potovanjem, organizator potovanja ponudi potniku ustrezno pomoč.

V primeru odpovedi paketnega potovanja s strani potnika, ta nima pravice do povračila s potovanjem povezanih stroškov (npr. stroškov zaradi pridobitve vizuma, izvedbe obveznih in priporočljivih cepljenj, sklenjenih zavarovanj, kupljenih letalskih, avtobusnih ali železniskih kart), ki niso vključeni v ceno potovanja.

 1. Pravica organizatorja potovanja odpovedati potovanje

MaroWays d.o.o.lahko odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, če zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ne more izvesti potovanja v skladu z določili programa in določbami teh splošnih pogojev poslovanja, ali če se ni v roku navedenem v programu, zbralo najmanjše število oseb, določeno v programu, ki ga prejme potnik v odgovoru na povpraševanje. V tem primeru, organizator potovanja odstopi od pogodbe in potniku vrne vsa opravljena plačila, ne odgovarja pa za povrnitev škode, ki bi potniku zaradi odstopa organizatorja potovanja od pogodbe o paketnem potovanju morebiti nastala. Pravico do odstopa lahko organizator potovanja uveljavi:

 • 20 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, daljših od šest dni;
 • sedem dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, ki trajajo od dva do šest dni;
 • 48 ur pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od dveh dni.

V primeru odpovedi paketnega potovanja s strani organizatorja potovanja, potnik nima pravice do povračila s potovanjem povezanih stroškov (npr. stroškov zaradi pridobitve vizuma, izvedbe obveznih in priporočljivih cepljenj, sklenjenih zavarovanj, kupljenih letalskih, avtobusnih ali železniskih kart), ki niso vključeni v ceno potovanja.

MaroWays d.o.o. lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z MaroWays d.o.o., predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil MaroWays d.o.o..

 1. Pravica organizatorja do spremembe programa

MaroWays d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe programa in do spremembe teh splošnih pogojev poslovanja. O kakršnikoli spremembi programa bo organizator potovanja obvestil potnika preko elektronske pošte.

MaroWays d.o.o. lahko spremeni program potovanja in termin potovanja, če pred potovanjem ali med potovanjem nastopijo okoliščine, ki jih organizator potovanja ni mogel pričakovati ali se jim izogniti (naravne nesreče, izredno slabo vreme, politično nestabilne razmere, spremembe voznih redov in drugih urnikov ipd.). V tem primeru MaroWays d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki potniku nastane zaradi spremembe potovanja.

V kolikor je sprememba v programu ali sprememba teh splošnih pogojev poslovanja bistvena, sme potnik od pogodbe odstopiti v razumnem roku, ki ga potniku ob obvestilu o spremembi sporoči organizator. V kolikor potnik na obvestilo organizatorja v razumnem roku ne odgovori, se šteje, da je od pogodbe o paketnem potovanju odstopil. V tem primeru, se lahko potnik in organizator dogovorita o izvedbi nadomestnega paketnega potovanja iste kakovosti. Če se potnik in organizator o nadomestnem potovanju ne dogovorita, organizator potniku v roku 14 dneh po odstopu povrne vsa že opravljena plačila, vključno z odstopnino.

V primeru spremembe paketnega potovanja s strani organizatorja potovanja, potnik nima pravice do povračila s potovanjem povezanih stroškov (npr. stroškov zaradi pridobitve vizuma, izvedbe obveznih in priporočljivih cepljenj, sklenjenih zavarovanj, kupljenih letalskih, avtobusnih ali železniskih kart), ki niso vključeni v ceno potovanja.

MaroWays d.o.o. ne odgovarja za napake v postopku rezervacije, ki so nastale zaradi tehničnih okvar v sistemu rezervacije ali zaradi ravnjanja potnika.

 1. Vremenske razmere

Večina programov MaroWays d.o.o. se izvaja v naravi. Tako lahko na izvedbo programa vplivajo najrazličnejše vremenske razmere, kot so močan veter ali nepričakovane padavine. Organizator potovanja se zavezuje po najboljših močeh pred potovanjem preveriti vremensko napoved. V kolikor organizator pred ali med izvedbo potovanja ugotovi, da zaradi predvidenih vremenskih razmer potovanje ne more biti izpeljano oziroma ugotovi, da mu vremenske razmere onemogočajo zagotavljanje ustrezne ravni varnosti med samim potovanjem, lahko organizator potovanja v skladu z določbami 5. in 6. točke teh splošnih pogojev poslovanja od potovanja odstopi oziroma spremeni program. 

 1. Neskladnost paketnega potovanja s programom

Potnik je dolžan nemudoma opozoriti organizatorja potovanja (po telefonu ali po elektronski pošti) na vse neskladnosti med izvedbo paketnega potovanja. V tem primeru, si bo organizator potovanja prizadeval za odpravo neskladnosti. V kolikor gre za napako takšne narave, da bi jo bilo moč odpraviti na kraju samem (npr. neustreznost sobe, v kateri je potnik nameščen), potnik pa napake ni takoj obvestil organizatorja paketnega potovanja, se šteje, da se je z izvedeno storitvijo strinjal in se odrekel pravici do vložitve zahteve za znižanje cene paketnega potovanja oziroma pravici do povračila škode, ki mu je zaradi morebitnih neskladnosti nastala.

V kolikor organizator bistvenega neskladja ne odpravi, razen v primeru, ko odprava neskladja ni mogoča ali, ko bi povzročila nesorazmerne stroške, je organizator paketnega potovanja dolžan potniku, brez dodatnih stroškov, ponuditi primeren nadomestni turistični paket. Potnik mora tak nadomestni potovalni paket sprejeti, z izjemo nadomestnih paketov, ki niso enake kakovosti kot prvotni potovalni paket. V slednjem primeru, lahko potnik paket sprejme, organizator pa mu povrne razliko v ceni med nadomestnim in prvotnim paketom ali pa od pogodbe o paketnem potovanju odstopi. V primeru zgoraj opisanega odstopa potnika od pogodbe o paketnem potovanju med potovanjem, je organizator potovanja dolžan zagotoviti potniku povratek, kot je bil določen s pogodbo o paketnem potovanju.

MaroWays d.o.o. ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

MaroWays d.o.o. ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile na katero ni mogel vplivati in se je pojavila med potekom potovanja. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

 1. Reševanje reklamacij

Potnik jeupravičen do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno najkasneje v roku dveh let po vrnitvi s potovanja. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji sicer MaroWays d.o.o. take reklamacije ne bo obravnaval. Potnik naj reklamaciji predloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

MaroWays d.o.o. mora v roku 10 dni potniku odgovoriti na podano pisno pritožbo in v odgovoru navesti, ali napako priznava ali ne. V kolikor MaroWays d.o.o. v roku 10 dni ne more raziskati vseh relevantnih okoliščin za odločitev o reklamacijskem zahtevku, potniku v pisnem obvestilu sporoči, da je napaka sporna, in nato v primernem času, brez nepotrebnega zavlačevanja, pridobi potrebne informacije ter odloči o zahtevku.

Potnik iz naslova znižanja cene in iz naslova odškodnine za škodo, ki mu je nastala na določenem potovanju, od MaroWays d.o.o. ne more zahtevati več od trikratnika cene, ki jo je plačal za paketno potovanje.

Brez pisne reklamacije MaroWays d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na MaroWays d.o.o. Kraška ulica, 2 SI – 6210 Sežana.

MaroWays d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca iz Registra izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.

 1. Potni dokumenti

Organizator potovanjapred prijavo stranko obvesti o morebitnih zahtevah glede potnih listin, vizumov ali cepljenj za vstop v namenjeno državo. Organizator bo sporočene podatke preveril po najbojših močev, vendar pa ne prevzema odgovornosti za pravilnost podanih informacij glede potnih listin, vizumov in obveznih cepljenj.

Potnik je dolžan sam preveriti veljavnost potnih listin za čas potovanja, si sam priskrbeti zahtevan vizum ali dovoljenje za vstop v državo in poskrbeti za morebitna obvezna cepljenja in pridobitev potrdila o cepljenju. Organizator potovanja ne odgovarja za škodo nastalo potniku zaradi neudeležbe pri potovanju v primeru, da potnik tega ne preveri.

V kolikor program potovanja ne določa drugače, mora potni list potnika veljati še najmanj 6 mesecev po načrtovanem dnevu prihoda iz potovanja. Organizator potovanja pa priporoča, da potnik, v kolikor je veljavnost potnega lista krajša od šestih mesecev začenši z dnem vrnitve iz potovanja, začne s postopkom pridobivanja novega potnega lista dovolj zgodaj.

 1. Izguba osebnih predmetov/dokumentov

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni …) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Vsi podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja potnik sam.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem, se lahko potnik za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali na predstavnika organizatorja potovanja.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

Med potovanjem, je potnik dolžan sam skrbeti za svojo lastnino in osebne predmete in jih varovati. MaroWays d.o.o. ne odgovarja za morebitno krajo, izgubo ali uničenje predmetov v lasti potnika.

 1. Zavarovanje potovanja

Cena paketnega potovanja ne zajema zavarovanja potovanja. Organizator potovanja pa priporoča, da potnik s tretjo osebo sklene zavarovanje za primer odpovedi potovanja. Prav tako je priporočljiva sklenitev zdravstvenega zavarovanja, ki zajema zdravstveno oskrbo v državi potovanja in nezgodnega zavarovanja.

 1. Začetek potovanja

Organizator potovanja ne odgovarja za škodo nastalo potniku zaradi neudeležbe potovanja, ki je posledica potnikove zamude udeležbe začetka potovanja. Potnik je sam dolžan zagotoviti pravočasen prihod na začetek potovanja in sam nosi vsako škodo nastalo zaradi organizacije prevoza na kraj začetka potovanja. Organizator potovanja prav tako ne odgovarja za zamudo, odpoved ali spremembo prevoza na kraj začetka potovanja in iz kraja konca potovanja.

 1. Opozorilo o morebitnih tveganjih

Posamezne aktivnosti v okviru potovanja lahko vključujejo fizično aktivnost, ki zahteva določeno stopnjo kondicijske pripravljenosti potnika. Potnik je dolžan pred prijavo na potovanje preveriti ali stopnja njegove kondicijske pripravljenosti ustreza stopnji kondicijske pripravljenosti, ki se zahteva za potovanje. MaroWays d.o.o. ne prevzema odškodninske odgovornosti za škodo nastalo zaradi potnikove neustrezne kondicijske pripravljenosti med potovanjem.

 1. Odgovornost potnika

Organizator potovanja ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo potnik med potovanjem povzroči v nastanitvi ali prevoznem sredstvu.

 1. Prehrambene zahteve

Potnik ob prijavi na potovanje obvesti organizatorja potovanja o morebitnih posebnih prehrambenih zahtevah. Organizator se zavezuje, glede na razpoložljivost gostinskih obratov, po najboljših močeh ugoditi zahtevam potnika, za kar lahko zahteva doplačilo.

Potnik niupravičen do znižanja cene in/ali povrnitve stroškov v primeru, da iz raznih razlogov (npr. menjava urnika pevoza ipd.) ne koristi obroka, ki je vključen v ceno paketa.

 1. Potovanje z otroki

Najnižja starost zahtevana za udeležbo potovanja je, v kolikor ni drugače določeno s programom potovanja, 18 let. Organizator potovanja in potnik se lahko dogovorita, da se potovanja udeleži tudi oseba mlajša od 18 let, če je takšna oseba stara več kot 12 let in jo na potovanju spremlja njen zakoniti zastopnik oziroma skrbnik ali druga odgovorna oseba.

 1. Nastanitev

V primeru individualne prijave potnika se ta lahko prijavi v enopostelnjo sobo (z doplačilom in glede na razpoložljivost), ali pa se potnika razvrsti v dvoposteljno sobo z drugim potnikom prijavljenim na potovanje. Potnik mora ob prijavi obvestiti organizatorja potovanja o morebitni zahtevi za nastanitev v enoposteljni sobi oziroma samostojno zasedbo dvoposteljne sobe. Organizator se zavezuje po najboljših močeh ugoditi zahtevam potnika.

 1. Jezik potovanja, programa potovanja in drugih s potovanjem povezanih informacij

Jezik potovanja, programa potovanja in morebitnih drugih, s potovanjem povezanih informacij sta angleščina, italijanščina in slovenščina.

 1. Prtljaga

Prevoz prtljage je, v kolikor drugače ne določa program, vključen v ceno potovanja. V kolikor program določa, da cena paketnega potovanja ne vključuje prevoza prtljage, je prevoz prtljage mogoč na zahtevo potnika ob plačilu doplačila.

Organizator potovanja  ne odgovarja za uničeno ali izgubljeno prtljago, krajo prtljage in/ali drugih dragocenosti na poti in v hotelu.

 1. Carinski, zdravstveni in drugi predpisi

Potnik je dolžan poskrbet za osebno skladnost in skladnost dokumentov in prtljage s carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije ali druge države, v katero oziroma iz katere potuje. MaroWays d.o.o. obvesti potnika o carinskih in drugih predpisih, ki so pomembni za potovanje po namembni državi.

Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne more nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem in ni upravičen do povračila vplačane cene potovanja ali povračila škode, ki mu pri tem nastane.

Potnik je dolžan spoštovati tudi hišni red objektov, kjer je nastanjen oz. kjer se opravljajo določene storitve ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom MaroWays d.o.o. V kolikor potnik ravna v nasprotju z obveznostjo iz prejšnjega odstavka je sam odgovoren za povzročeno škodo. MaroWays d.o.o. ne odgovarja za povzročeno škodo in je prost vsakršne odgovornosti za škodo, ki bi potniku ob tem nastala.

 1. Likvidnostne težave

Če ima organizator potovanja likvidnostne težave pred izvedbo paketnega potovanja, se plačila povrnejo.

Če ima organizator potovanja likvidnostne težave po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz, se zagotovi povratek potrošnikov. MaroWays d.o.o. je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovil pri: Generali zavarovalnica d.d. – Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija – info.si@generali.com – 080 70 77, iz tujine: 00386 5 664 35 00. Če se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav MaroWays d.o.o., se potrošniki lahko obrnejo na ta subjekt ali po potrebi na pristojni organ.

 1. Uporaba osebnih podatkov

MaroWays d.o.o. obdeluje in posreduje osebne podatke potnikov z namenom izvedbe pogodbe o paketnem potovanju ter za izvajanje potrebnih ukrepov pred sklenitvijo le-teh, vse v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta (GDPR).

Potnik, ki je sklenitelj pogodbe o paketnem potovanju mora osebne podatke sopotnikov, ki jih navede ob prijavi, pridobiti z njihovim soglasjem in vedenjem o vsebini pogodbe o paketnem potovanju, ki se nanašajo na njihove osebne podatke, in je tem sopotnikom izključno odgovoren za posredovanje njihovih osebnih podatkov MaroWays d.o.o..

Potnik s prijavo na paketno potovanje pristaja na uporabo posredovanih osebnih podatkov tudi za namene statistične obdelave, pošiljanja obvestil, povezanih s potovanjem, nadzora kvalitete in ob- veščanja o prihodnji, paketnemu potovanju podobni, ponudbi MaroWays d.o.o..

Če potnik obdelave podatkov iz tega odstavka ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje ali pa svoje soglasje prekliče naknadno.  Prav tako lahko uveljavlja vse ostale pravice, ki mu grejo po predpisih o varovanju osebnih podatkov, kot so pravica do dostopa do osebnih podatkov, njihovega popravka ali izbrisa, omejitve uporabe, prenosa k drugemu upravljavcu ter pravica do pritožbe Informacijskemu pooblaščencu.

 1. Dodatne informacije

Informacije, ki jih potnik dobi od MaroWays d.o.o, ne obvezujejo MaroWays d.o.o. bolj kot navedbe v programu, splošnih pogojih ali drugih pisnih dokumentih. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno tisto, kar je navedeno v pisnih dokumentih.

Fotografije objavljene na internetu in v reklamnih materialih so informativne narave, zato MaroWays d.o.o. ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled.

  Pošlji povpraševanje


  ZAPRI

  Izjavljam, da sem prebral veljavno politiko zasebnosti in sem seznanjen z namenom upravljanja z mojim e-naslovom in/ali telefonsko številko ter se strinjam s prijavo na prejemanje e-novic. Vašo privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namen pošiljanja e-novic lahko kadarkoli enostavno prekličete tako, da pošljete zahtevo za preklic privolitve na naslov experiences@maroways.com. Več informacij o obdelavi podatkov najdete na naši spletni strani pod rubriko Varstvo osebnih podatkov in Cookie policy.